Jevnaker

Back Om Jevnakeportalen

Om Jevnakerportalen

  • PDF

altJevnakerportalen skal være en samleside for Jevankers bedrifter, foreninger, lag, anlegg og prosjekter. En felles kanal og inngangsport for informasjon om Jevnaker.

Portalen skal ikke erstatte eksisterende nettsider, men har som formål å inneholde linker og annen relevant informasjon koblet mot de eksisterende løsningene.

Portalen skal være det naturlige stedet for å finne informasjon om alt som skjer på stedet, og være den foretrukne informasjonskanalen for både eksisterende innbyggere og innflyttere, samt fungere som en salgskanal mot potensielle tilflyttere.

I tillegg skal portalen fungere som en prosjektportal for planlagte og påbegynte prosjekter, slik at man skal bidra til å fremme utvikling av en ”grønn” og helhetlig stedsutvikling for Jevnaker.

Ved å samle informasjon fra de ulike organisasjonene på Jevnaker i en portal, vil man i større grad kunne koordinere felles dugnader og arrangementer.

Som det sydligste tettstedet i Oppland, og med nærhet til både Randsfjorden og Nordmarka, vil Jevnaker være et utstillingsvindu for Hadeland som region og Jevnaker som kommune, med tanke på utvikling av et miljøvennlig og ”grønt” bosted.

Portalen vil i sterk grad bidra til å fremme dette!