Jevnaker

Back Hjem

Rv35 i Nasjonal Transportplan

  • PDF

altOnsdag 29. mars. kl. 12.00 la transportetatene og Avinor sitt forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023.

Dette forslaget legger føringer på hvordan staten vil satse på Rv35. Forslaget behandles av regjeringen, som legger sitt forslag frem for Stortinget i form av en Stortingsmelding våren 2013. Planen revideres hvert fjerde år, i forkant av stortingsvalget.

Nasjonal transportplan (NTP) er en plan som gjelder i ti år for transport i Norge. I planen skal statens mål og strategier for transportpolitikken komme frem.

Klippet fra NTP:
I første fireårsperiode fullføres utbyggingen av rv 2 (E16) til firefelts veg på strekningen Kongsvinger –Slomarka i Hedmark. Dersom rammen økes med 20 prosent, prioriteres statlige midler til utbyggingen av strekningen Herbergåsen – Nybakk i Akershus i siste seksårsperiode. I tillegg foreslås statlige midler til å starte utbygging av rv 35 (E16) til tofelts veg med midtrekkverk og forbikjøringsfelt på strekningen Olum – Jevnaker – Eggemoen i Oppland og Buskerud. Dersom rammen økes med 45 prosent, foreslås forsering av begge disse prosjektene.
Se forslaget her. Link.
Link til NTP og flere vedlegg

Dette innebærer at Rv 35 og en eventuell ny vei i Jevnaker ikke er inne på prioritert plass før, om at det blir en 20% økning i midler til vei fra staten. Hvis så skjer er den prioritert oppstart i løpet av siste del  av planen 2018 - 2023.
Øker man veipotten med 45% vil veien komme i løpet av 2014-2018.
Det kan også dukke opp andre prioriteringer fra politisk hold slik at veien enten tas ut eller prioriteres høyere.
Veien er estimert til 1,9 milliarder kroner. Den er i følge forslaget satt opp som finansiert med bom for ca. 1,2 milliarder, mens staten går inn med de restrerende.

Sist oppdatert torsdag 01. mars 2012 07:31